Niniejsza broszura ma charakter informacyjny i jest przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów z branży stomatologicznej. MKT-23-1040, Rev 0, 2023, PC-MKT-REL ©2023 Kerr Corporation. Wszelkie znaki towarowe stanowią własność Kerr Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Promocje specjalne wrzesień-październik 2023

STRESZCZENIE Powodzenie leczenia zachowawczego jest uzależnione od wielu czynników, za jedne z ważniejszych należy jednak uznać osiągnięcie skutecznej i mocnej adhezji materiału kompozytowego do tkanek zęba, oraz mechanicznej wytrzymałości całego wypełnienia. Procedury dające taki efekt mają wiele kolejnych etapów i są skomplikowane w przeprowadzeniu, co oznacza, iż rośnie ryzyko popełnienia błędu przez operatora. Z tego powodu za zasadne należy uznać dobór materiałów i procedur w taki sposób, aby dążyć do ich uproszczenia i zmniejszenia ilości etapów, oczywiście bez utraty jakości samego leczenia. Niniejszy artykuł omawia metody na skrócenie i uproszczenie procedur postępowania w przypadku wykonywania wypełnień z materiałów kompozytowych. Wykonywanie wypełnień kompozytowych w opracowanych ubytkach próchnicowych jest najczęściej przeprowadzaną procedurą leczniczą w gabinetach stomatologicznych. Sukces takiego leczenia jest uzależniony od wielu czynników, związanych z każdym kolejnym etapem procedury, takich jak: 1. Opracowanie ubytku próchnicowego 2. Izolacja ubytku od dostępu śliny i wilgoci z wnętrza jamy ustnej 3. Aplikacja systemu łączącego 4. Dobór koloru, aplikacja materiału kompozytowego i ukształtowanie go 5. Adaptacja, wygładzenie i polerowanie powierzchni wypełnienia kompozytowego po polimeryzacji Główną przyczyną niepowodzeń w leczeniu zachowawczym jest mechaniczne uszkodzenie materiału kompozytowego wypełnienia lub „Prostota jest szczytem wyrafinowania” zalety uproszczenia procedur wykonywania wypełnień kompozytowych dr n med. Maciej Mikołajczyk tkanek zęba oraz rozwój próchnicy wtórnej wskutek powstania nieszczelności na granicy wypełnienia kompozytowego i tkanek zęba. Największy wpływ na sukces leczenia z wykorzystaniem wypełnień kompozytowych będzie więc miało uzyskanie stabilnego i mocnego połączenia między szkliwem i zębiną, a systemem łączącym i materiałem kompozytowym, oraz samo kształtowanie i wykończenie powierzchni wypełnienia po jego założeniu. Całość przeprowadzanych procedur leczniczych oraz dobór materiałów stomatologicznych powinny być podporządkowane tym dwóm aspektom leczenia zachowawczego. 1. Opracowanie ubytku próchnicowego Na etapie preparacji tkanek zęba najważnieszym celem procedury jest usunięcie tkanek zakażonych przez bakterie próchnicotwórcze i zahamowanie dalszej destrukcji w obrębie zęba. Z punktu widzenia trwałości sukcesu klinicznego leczenia równie ważne jest takie przygotowanie tkanek, które umożliwi uzyskanie maksymalnej siły adhezji 1. Kluczowym elementem jest odpowiednie wygładzenie krawędzi ubytku zlokalizowanych w szkliwie, aby umożliwić dobrą penetrację systemów łączących oraz/ lub wytrawiającego kwasu ortofosforowego na powierzchni szkliwa2. Ten element zabiegu jest łatwy do przeprowadzenia, po preparacji z wykorzystaniem wierteł z nasypem diamentowym o gradacji niebieskiej, konieczne jest ostateczne wygładzenie szkliwa wiertłami z nasypem o gradacji żółtej lub wykorzystanie płaskiej powierzchni abrazyjnej w formie krążków ściernych z nasypem z tlenku glinu3. 2. Izolacja ubytku od dostępu śliny i wilgoci z wnętrza jamy ustnej Skuteczna izolacja wnętrza ubytku od dostępu wilgoci w trakcie procedur adhezyjnych odpowiada za zwiększenie siły adhezji o ok. 20% względem wypełnień, gdzie nie zastosowano izolacji4. Najłatwiej jest przeprowadzić ten proces z wykorzystaniem koferdamu, który zapewni odpowiednie przygotowanie pola zabiegowego. W przypadku zabiegów stomatologii zachowawczej koferdam zwiększa skuteczność zabiegu, izolując ubytek od kontaminacji śliną pacjenta, oraz od wilgoci związanej z wnętrzem jamy ustnej pacjenta5. Przy zabie01 Wygładzenie krawędzi szkliwnej ubytku i nadanie jej odpowiedniego kształtu z wykorzystaniem wiertła z ansypem diamentowym o gradacji oznaczonej kolorem żółtym. 02 Ostateczne polerowanie szkliwa przed rozpoczęciem procedury adhezyjnej z wykorzystaniem krążków ściernych z nasypem z tlenku gliny OPTIDISC (Kerr) Absolwent Wydziału Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autor i współautor licznych prac naukowych z zakresu stomatologii dotyczących leczenia minimalnie inwazyjnego w protetyce stomatologicznej oraz traumatologii. Prowadzi również wykłady i szkolenia z zakresu technik minimalnie inwazyjnych przy pracy w powiększeniu, oraz laseroterapii w stomatologii. Prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną w Łodzi. Artykuł kliniczny 2 | strona ARTYKUŁ KERR | wrzesień-październik 2023 MKT-23-1040, Rev 0, 2023, PC-MKT-REL

gach adhezyjnych zasadne jest użycie możliwie prostego i szybkiego w aplikacji koferdamu, którego zakładanie przebiegnie sprawnie i bezproblemowo6. 3. Aplikacja systemu łączącego Aplikacja systemu łączącego jest procedurą warunkującą sukces każdego wypełnienia kompozytowego. To od niej zależy mechaniczne utrzymanie materiału kompozytowego w ubytku, uniknięcie mikroprzecieku bakteryjnego na krawędziach wypełnienia skutkującego powstaniem próchnicy wtórnej oraz chemicznego podrażnienia miazgi zęba i powstania nadwrażliwości pozabiegowej [7]. W ciągu lat rozwoju osiągnięto dużą niezawodność systemów łączących, nieustannie doskonaląc procedury ich stosowania, co niestety często związane było z dodawaniem kolejnych etapów do procedury i rosnącym stopniem jej skomplikowania. Według wszelkich badań największą siłę adhezji zarówno do szkliwa, jak i do zębiny wykazują systemy łączące wymagające wytrawienia szkliwa i zębiny (procedura total–etch), a następnie aplikacji najpierw hydrofilowego primera, nałożenia następnie hydrofobowej warstwy adhesive i naświetlenia całości8, 9. Procedura (na podst. systemu łączącego OPTIBOND FL firmy Kerr) zakłada wykonanie aż 12 kolejnych czynności w ściśle określony sposób, aby uzyskać maksymalną skuteczność adhezji. Tymczasem obecnie możliwe jest wykorzystywanie uniwersalnych, samotrawiących systemów łączących o znacznie łatwiejszej aplikacji, która może wymagać zaledwie kilku kroków (na przykładzie systemu łączącego OPTIBOND UNIVERSAL firmy Kerr). Większość badań pomijała jednak aspekt doskonałości klinicznej pracy operatora w warunkach codziennej pracy w gabinecie stomatologicznym. Zwrócenie uwagi na rolę doświadczenia lekarza stomatologa w skuteczności wykonania dość skomplikowanej procedury aplikacji systemów łączących wykazało zasadność uproszczenia całego procesu, nawet kosztem chemicznej doskonałości preparatów10. Porównywano siłę adhezji osiąganą z wykorzystaniem systemów łączących o różnym stopniu skomplikowania procedury aplikacji nakładanych przez lekarzy o różnym doświadczeniu klinicznym (najczęściej dotyczyło to studentów różnych lat, stażystów i wykładowców akademickich). Skomplikowane procedury były skuteczne tylko w przypadku stosowania ich przez lekarzy z największym doświadczeniem. Lekarze o mniejszym doświadczeniu, lub też pracujący pod presją czasu, osiągali większą adhezję stosując systemy łączące o prostszej procedurze, czyli uniwersalne samotrawiące systemy łączące11. Takie badania dowodzą, że jako lekarze zawsze powinniśmy dążyć do uproszczenia procedur klinicznych, jeśli tylko nie odbywa się to kosztem jakości samego leczenia. W przypadku uniwersalnych, samotrawiących systemów łączących, obok uproszczenia procedury dodatkową zaletą jest rezygnacja z etapu wytrawiania zębiny kwasem ortofosforowym, co redukuje ryzyko nadwrażliwości pozabiegowej. Rodzaj monomeru stosowanego w systemach łączących samotrawiących może przyczynić się też do osiągnięcia znacząco większej siły adhezji, niż w przypadku stosowania procedury wytrawiania zębiny12. Porównanie licznych badań różnych samotrawiących systemów łączących, wykorzystujących różne monomery, poprzez metananalizę wykazało, iż w przypadku aplikacji systemów samotrawiących na szkliwo rodzaj monomeru w składzie preparatu nie ma znaczenia13, 14. W przypadku aplikacji systemów samotrawiących na tkankę zębinową najwyższą skuteczność adhezji można osiągnąć wykorzystując bondy zawierające monomer 10-MDP lub GPDM. Wszystkie pozostałe monomery charakteryzują się słabszą adhezją do zębiny15. Dodanie do systemu łączącego monomeru GPDM warunkuje większą siłę adhezji materiału kompozytowego do zębiny, podczas gdy dodanie monomeru 10-MDP zwiększa odporność połączenia na zmiany temperatury w jamie ustnej pacjenta (termocykle) i wydłuża czas, w jakim adhezja zachowuje wysoką wartość16, 17. Uproszczona procedura aplikacji uniwersalnego, samotrawiącego systemu łaczącego, gwarantująca uzyskanie maksymalnej siły adhezji wymaga wykonania kolejnych etapów (na przykładzie OPTIBOND UNIVERSAL firmy KERR): • selektywne wytrawienie TYLKO szkliwa kwasem ortofosforowym przez 15 sek. • spłukanie kwasu ortofosforowego i osuszenie szkliwa oraz zębiny • aplikacja systemu łączącego poprzez wcieranie go w szkliwo i zębinę przez 20 sek. • rozdmuchanie systemu łączącego delikatnym strumieniem powierza przez 5 sek. • polimeryzacja systemu łączącego przez 10 sek. W trakcie procedury należy zwrócić uwagę na etap związany z aplikacją kwasu ortofosforowego. Powinien być to preparat o wysokiej lepkości, 03 Szczelnie założony koferdam, zapewniający izolację dla dwóch sasiednich zębów z rozległymi ubytkami 04 System OPTIDAM (Kerr) dzięki uniwersalnej ramce i gumie z zaznaczonym miejscem dla wszystkich zębów w jamie ustnej znacznie skraca i ułatwia procedurę zakładania koferdamu Artykuł kliniczny OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU! FACEBOOK www.facebook.com/KerrPolska/ strona | 3

aby nie doszło do niekontrolowanego zapłynięcia kwasu na powierzchnię zębiny. Czynnością, która wzbudza zazwyczaj najwięcej niepewności ze strony operatora jest sposób rozdmuchiwania systemu łączącego, z uwagi na nieprecyzyjność opisu samej czynności, jak również różnice chemiczne w obrębie systemów łączących, decydujące o sposobie wykonania tego etapu procedury. Większość samotrawiących systemów łączących jako rozpuszczalnik wykorzystuje mieszaninę wody i alkoholu. Dodatek wody do bondu ułatwia proces penetracji warstwy mazistej przez żywicę, ale może wpłynąć na ostateczną jakość adhezji, stąd wymagane usunięcie rozpuszczalnika poprzez rozdmuchanie. W przypadku systemów łączących opartych na mieszaninie dwóch rozpuszczalników (woda/ alkohol) etap rozdmuchania jest bardzo ważny i powinien zostać znacznie wydłużony, nawet do kilkudziesięciu sekund18. W przypadku opisanej powyżej procedury aplikacji systemu łączącego wykorzystano preparat OPTIBOND UNIVERSAL, który zawiera system TRZECH rozpuszczalników: wody, alkoholu i acetonu. Dzięki dodaniu acetony jako trzeciego składnika możliwe jest usunięcie rozpuszczalnika przy krótszym czasie rozdmuchiwania oraz osiągnięciu głębszej penetracji żywicy w tkankę zębinową19. 4. Dobór koloru, aplikacja materiału kompozytowego i ukształtowanie go Kolejnym etapem, w trakcie którego możemy znaczącą skrócić i uprościć procedurę leczenia zachowawczego, jest dobór koloru materiału kompozytowego pasującego do koloru tkanek zęba, oraz jego aplikacja do ubytku. Jest to wykonalne przy wykorzystaniu chromatycznych materiałów kompozytowych, charateryzujących się efektem kameleona, czyli dopasowaniem kolorystycznym do istniejących tkanek zęba budujących ściany ubytku20. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się technologia, zastosowana w niektórych materiałach kompozytowych, zwana ART – Adaptive Response Technology. Polega ona na połączeniu kolorystycznych efektów uzyskanych dzięki dodatkowi barwników i efektu kameleona. W takim materiale efekt kameleona jest uzupełniony o dodatek elementów barwnikowych, co pozwala na skuteczne zastosowanie go przy pełnej gamie kolorów z kolornika VITA oraz w przypadku wypełnień estetycznych w zębach przednich. Przykładem może być materiał OptiShade firmy Kerr, który w pełni łączy technologię efektu kameleona z dodatkiem barwników kolorystycznych. Ten materiał zamiast jednego, uniwersalnego, koloru (który nie jest w stanie dostosować się do pełnej gamy kolorystycznej zębów) oferuje 3 kolory: jasny, pośredni i ciemny, które pozwalają na dostosowanie się do wszystkich kolorów tkanek zębowych. Kolor jasny (LIGHT) jest najskuteczniejszy w dopasowaniu kolorystycznym w przypadku odcieni A1, B1, B2, C1, D2. Kolor pośredni (MEDIUM) najlepiej sprawdzi się przy odcieniach: A2, A3, C2, D3, D4. Kolor ciemny (DARK) zapewni idealne dopasowanie kolorystyczne do tkanek zęba o odcieniach A3,5, A4, B3, B4, C3, C4. Dzięki dodatkowi barwnika efekt zwiększonej przezierności materiału jest zredukowany, więc dobrze sprawdza się również w przypadku ubytków kl. III i IV w strefie estetycznej22. Jeśli mamy do czynienia z rozległym ubytkiem kl. IV, lub też chcemy zasłonić rzeczywisty kolor tkanek w ubytku (najczęściej w przypadku zębiny reparacyjnej o ciemnobrązowym odcieniu), to wówczas powinniśmy na dno takiego ubytku nałożyć materiał opakerowy w kolorze UNIVERSAL lub BLEACH WHITE i kontynuować odbudowę wybranym odcieniem materiału. W przypadku ubytków kl. IV materiał opakerowy powinien posłużyć jako pierwsza, podniebienna warstwa wypełnienia, na którą będziemy nakładać właściwy odcień kompozytu. 05 Kwas ortofosforowy powinien być nałożony tylko na szkliwo, co jest możliwe, jeśli preparat charakteryzuje się dużą gęstością i lepkością 06 Procedura wcierania systemu łączącego w tkanki zęba powinna trwać minimum tyle sekund, ile zaleca producent lub więcej, ale nie można jej skracać 07 Kolornik Vita Classic, gdzie na każdym zębie opracowano ubytek i założono wypełnienie klasy V i IV z wykorzystaniem jednego z trzech dedykowanych odcieni materiału OPTISHADE (Kerr) – zdjęcie wykonane z filtrem polaryzacyjnym pokazuje doskonałe dopasowanie koroystyczne materiału z efektem kameleona Artykuł kliniczny 4 | strona ARTYKUŁ KERR | wrzesień-październik 2023 MKT-23-1040, Rev 0, 2023, PC-MKT-REL

5. Adaptacja, wygładzenie i polerowanie powierzchni wypełnienia kompozytowego po polimeryzacji Odpowiednie wykończenie powierzchni wypełnienia kompozytowego ma ogromne znaczenie dla trwałości wypełnienia, jego akceptacji przez pacjenta, jak również dla zdrowia samego pacjenta. Na każdej powierzchni kompozytu po polimeryzacji pozostaje warstwa inhibicji tlenowej w postaci niecałkowicie spolimeryzowanego kompozytu o grubości ok 20 µm23. W przypadku warstw materiału założonego wewnątrz ubytku jest ona przydatna, gdyż warunkuje silne, chemiczne połączenie kolejnych warstw materiału ze sobą. Na zewnętrznej powierzchni wypełnienia powinna zostać jednak całkowicie usunięta, ponieważ tam będzie podlegać szybkiej degradacji w kontakcie ze środowiskiem jamy ustnej24. Spowoduje to w krótkim czasie przebarwienie wypełnienia z powodu wiązania na powierzchni susbtancji barwnikowych z pokarmów, oraz szybkie ścieranie się zewnętrznej warstwy wypełnienia, co zmieni zwarciowe punkty kontaktu i może przyczynić się do powstania nieszczelności brzeżnej i próchnicy wtórnej. Dodatkowo brak idealnego polerowania powierzchni wypełnienia sprawia, iż bakteriom próchnicotwórczym jest łatwiej przyczepić się do materiału kompozytowego i szybciej formują warstwę płytki nazębnej na jego powierzchni, zwiększając ryzyko rozwoju próchnicy w innych miejscach jamy ustnej pacjenta25. Procedura wygładzania i polerowania wypełnień powinna pozwolić na kontakt odpowiednich instrumentów z KAŻDĄ powierzchnią wykonanego wypełnienia. W przypadku wypełnień w odcinku zębów trzonowych i przedtrzonowych trudno dostępne powierzchnie to wnętrze wszystkich bruzd na powierzchniach zgryzowych, z kolei w odcinku przednim najtrudniej wypolerować ściany międzyzębowe wypełnień klasy III i IV poniżej punktu stycznego. Standardowa procedura polerowania wypełnień kl. I i II w odcinku tylnym powinna obejmować uproszczoną procedurę wygładzania powierzchni dostępnych dla różnych kształtów gumek. Warto wykorzystać tutaj gumki zawierające cząsteczki diamentowe jak np. OPTI1STEP (Kerr), które pozwalają na skuteczną pracę w dużym zakresie parametrów, zarówno bez chłodzenia wodnego (max 5000 obr/min), jak i z chłodzeniem wodnym (max 20 000 obr/min), oraz bez użycia dodatkowej pasty ściernej. Systemy tego typu charakteryzują się zmienną abrazyjnością w zależności od siły nacisku na powierzchnię kompozytu.. Dzięki temu procedura polerowania łatwo dostępnych powierzchni wypełnień kl. I i II zostaje znacząco uproszczona i można ją łatwo rozbudować o element związany z wnętrzem bruzd i stokami guzków powierzchni żującej poprzez użycie szczoteczek abrazyjnych typu OCCLUBRUSH (Kerr) z wbudowanymi ściernymi cząsteczkami węgliku krzemu. Tylko elastyczne włosie szczoteczki jest w stanie wniknąć w głąb bruzd na powierzchniach zwarciowych i zapewnić tam odpowiednie wypolerowanie kompozytu27. Do wygładzenia łatwo dostępne powierzchnie w odcinku przednim sprawdzą się krążki ścierne typu OPTIDISC (Kerr). Elastyczność powierzchni krążka pozwala na kształtowanie powierzchni wypełnienia i jego polerowanie w sposób równie skuteczny jak gumki i szczoteczki z dodatkową pastą polerującą. Niestety, kształt tych instrumentów nie pozwala na ich wniknięcie w przestrzenie międzyzębowe wypełnień ubytków kl. III i IV bez ryzyka naruszenia punktów stycznych. Te trudnodostępne powierzchnie powinny zostać dodatkowo wypolerowane ręcznymi paskami ściernymi HAWE FINISHING STRIPS, które jako jedyne umożliwiają ominięcie punktu stycznego i polerowanie powierzchni wypełnienia poniżej niego. Na etapie ostatecznego wykończenia powierzchni wypełnień kompozytowych ważne jest więc maksymalne uproszczenie procedur polerowania powierzchni łatwych w dostępie, aby móc poświęcić „zaoszczędzony” w ten sposób czas na dotarcie do trudno dostępnych powierzchni i ich idealne wypolerowanie. Piśmiennictwo dostępne na życzenie. Treści zawarte w niniejszym artykule stanowią niezależne opinie dra n. med. Macieja Mikołajczyka. Kerr jest producentem wyrobów medycznych i nie udziela porad w zakresie procedur klinicznych. Podczas leczenia pacjentów lekarze powinni kierować się własną profesjonalną wiedzą i oceną sytuacji. Dr n. med. Maciej Mikołajczyk jest płatnym konsultantem firmy Kerr. 08 Wypełnienia V klasy z materiału OPTISHADE (Kerr) założone w zębach 16,15,14 – wszystkie w jednym odcieniu MEDIUM 09 Ostateczne wygładzanie wypełnienia z wykorzysteniem uniwersalnej gumki OPTI1STEP (Kerr) dedykowanej do gładkich, łatwodostępnych powierzchni 10 Trudnodostępne zagłębienia bruzd i stoki guzków na powierzchniach zwarciowych wypełnień można wypolerować w zasadzie tylko z wykorzystaniem szczoteczki OCCLUBRUSH (Kerr) Artykuł kliniczny OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU! FACEBOOK www.facebook.com/KerrPolska/ strona | 5

OptiShade™ Optymalny, uniwersalny system kompozytowy Nr kat. Kolor Odpowiednik VITA 37111 Light – LT A1, B1, B2, C1, D2 37112 Medium – MD A2, A3, C2, D3, D4 37113 Dark – DK A3.5, A4, B3, B4, C3, C4 37114 Bleach White – BW Zęby wybielane 37115 Universal Opaque Maskowanie przebarwień • Łatwiejszy dobór koloru Szybszy i łatwiejszy dobór odcieni. OptiShade obejmuje wszystkie 16 klasycznych kolorów VITA przy użyciu zaledwie trzech: Light, Medium, Dark. • Technologia Adaptive Response Technology (ART) System wypełniacza ART to sprawdzona technologia zastosowana w Harmonize™, która pomaga wykonać wypełnienia o naturalnym wyglądzie, znakomitej wytrzymałości i niezrównanej estetyce. • Prostsze zarządzanie materiałami Z OptiShade zyskasz porządek w asystorze, skrócisz listę zamawianych produktów i ograniczysz do minimum ryzyko przeterminowania materiałów. • Uniwersalny system do wszystkich klas ubytków W przeciwieństwie do innych kompozytów o uproszczonej kolorystyce, systemu OptiShade można skutecznie używać do wszystkich klas ubytków, bez konieczności stosowania blokera.* SUPER PROMOCJA: 10+5 Kup 10 strzykawek OptiShade w dowolnych kolorach – 5 strzykawek OptiShade Medium 2g otrzymasz GRATIS! 170 zł/strzykawka cena regularna 219 zł/szt. Warunki promocji: 1. Promocja obowiązuje w okresie 01.09 – 31.10.2023 2. Gratisy dostarcza przedstawiciel Kerr. 3. Warunkiem otrzymania gratisów jest przesłanie kopii faktury zakupu 10 strzykawek OptiShade u autoryzowanego dystrybutora Kerr z datą zakupu 01.09-31.10.2023, w terminie do 15.11.2023 na adres email biuro_kerr@envistaco.com. 4. Promocja dotyczy zakupu w ramach jednej faktury. Zastosowanie OptiShade – przed i po Odpowiednik w kolorniku VITA A1, B1, B2, C1, D2 LIGHT Zdjęcia dzięki uprzejmości dr Sanja Štefančić. Dr Sanja Štefančić jest płatnym konsultantem firmy Kerr. 6 | strona OptiShade PROMOCJE KERR | wrzesień-październik 2023 MKT-23-1040, Rev 0, 2023, PC-MKT-REL

Revolution Formula 2 Światłoutwardzalny, płynny kompozyt do ubytków klasy III, IV i V. Opakowanie zawiera 4 strzykawki w wybranym kolorze, o pojemności 1 g każda. 2x 29494 i pozostałe Revolution Formula 2 Zestaw w specjalnej cenie! x2 370 zł super cena Herculite XRV Mini Kit Zestaw Herculite XRV Mini Kit: 3x strzykawka XRV 3g 1x OptiBond Solo Plus 3ml 1x Gel Etchant 3g 10x aplikator do wytrawiacza 1x 62830 i pozostałe Herculite XRV Mini Kit super cena 189 zł 310 zł Herculite™ XRV Ultra Flow Płynny kompozyt, który działa dokładnie tak jak tego chcesz! • Technologia inteligentnej aplikacji. • Wyjątkowa wytrzymałość na zginanie. • Mały skurcz polimeryzacyjny. • Wysoki kontrast na zdjęciach RTG. • Opakowanie zawiera 2 strzykawki po 2g każda. 2x 35409 i pozostałe Herculite XRV Ultra Flow 360 zł x4 Pakiet czterech strzykawek w specjalnej cenie! Herculite XRV Światłoutwardzalny, mikrohybrydowy materiał kompozytowy do wypełnień wszystkich klas ubytków. 4x 7722860 i pozostałe Herculite XRV (5g) x2 w dowolnych kolorach Tylko 90 zł/strzykawka! 155 zł/op. (2 strzykawki) OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU! FACEBOOK www.facebook.com/KerrPolska/ strona | 7 Stomatologia zachowawcza

Maxcem Elite™ Refill Samotrawiący, samoadhezyjny cement kompozytowy. Opakowanie zawiera 2 strzykawki po 5g każda. 1x 34058 i pozostałe Maxcem Elite Refill Uproszczony sposób pracy Nexus Universal upraszcza procedurę cementowania nawet o 50%. Jest to prosta technika wiązania bez dostępu światła, którą można stosować z każdym systemem wiążącym z rodziny OptiBond lub innym uniwersalnym systemem wiążącym. Jeden cement do wszystkich wskazań Opakowanie uzupełniające w specjalnej cenie! Nexus Universal Uniwersalny cement adhezyjny na bazie żywic. Opakowanie zawiera 2 strzykawki po 5g każda. 1x 36991 i pozostałe Nexus Universal Refill 439 zł Powierzchnia zęba Nanieść system wiążący Rozprowadzić go strumieniem powietrza 1. 2. Uzupełnienie Nałożyć cement Osa pr 3. 4. Powierzchnia zęba Nanieść system wiążący Rozprowadzić go strumieniem powietrza 1. 2. Uzupełnienie Nałożyć cement Osadzić pracę protetyczną 3. 4. Wolność wyboru Cement samoadhezyjny, który można również stosować jako cement kompozytowy z uniwersalnym systemem wiążącym. Pozwala zmniejszyć ilość produktów w gabinecie bez potrzeby rezygnacji z preferowanej techniki cementowania. Siła prostoty OptiBond Universal oferuje najlepszą w swojej klasie siłę łączenia do zębiny (25 MPa) bez potrzeby polimeryzacji, dzięki czemu procedury są prostsze i krótsze. Łatwe usuwanie nadmiarów Dzięki One-peel™ usuwanie nadmiarów jest bardzo proste. Właściwości tiksotropowe Maxcem Elite ułatwiają aplikację materiału i usuwanie pozostałości po jego zastosowaniu. TYLKO 31,90 zł/g 319 zł 8 | strona Stomatologia zachowawcza PROMOCJE KERR | wrzesień-październik 2023 MKT-23-1040, Rev 0, 2023, PC-MKT-REL

249 zł OptiBond Universal Bottle Refill Uniwersalny, jednoetapowy system wiążący. 1 x 36519 OptiBond Universal – butelka 5 ml 145 zł Butelka o poj. 3 ml w specjalnej cenie! OptiBond™ Solo Plus Jednobutelkowy system wiążący typu total-etch System wiążący z wypełniaczem – OptiBond™ Solo Plus zawiera 15% wypełniacza o średnicy 0,4 μ. 1x 60561 OptiBond Solo Plus Refill 3 ml Oparty na etanolu – promotory adhezji rozpuszczone są w alkoholu etylowym, co zmniejsza potrzebę aplikacji wielu warstw, w porównaniu z bondami opartymi na acetonie. Wszechstronne zastosowanie – skuteczność w procedurach bezpośrednich i przy osadzaniu uzupełnień protetycznych, w środowisku wilgotnym i suchym. GPDM Powered by: Zestaw zawiera: Primer (5ml), Adhesive (5ml), 50 aplikatorów, 25 tacek. 529 zł OptiBond eXTRa Universal Bottle Kit Uniwersalny dwubutelkowy system wiążący. 1 x 36658 OptiBond eXTRa Universal Bottle Kit Ternary Solvent System Three solvents in one Smart pH Unique acidity drop GPDM Monomer The Gold Standard ~5μm super cena OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU! FACEBOOK www.facebook.com/KerrPolska/ strona | 9 Systemy wiążące

4 kolory, cztery grubości nasypu System OptiDisc oferuje 4 różne grubości nasypu do nadawania kształtu, wykańczania i polerowania. Są przeznaczone do kompozytów, wypełnień glasjonomerowych, amalgamatów, metali szlachetnych i półszlachetnych. Krążki występują w trzech różnych średnicach: 9,6 mm, 12,6 mm i 15,9 mm, co ułatwia dostęp do tylnych zębów, bez ryzyka uszkodzenia tkanek miękkich. Gotowe do użycia i trwałe Krążki OptiDisc są wykonane z poliestru pokrytego warstwą cząsteczek tlenku glinu. Cząsteczki ścierne nie mają powłoki zewnętrznej, co oznacza, że pracę możesz rozpocząć bezpośrednio po zamocowaniu krążka na mandrylce. Extra-coarse Coarse/Medium Fine Extra-fine Nadawanie kształtu Wykańczanie Polerowanie Polerowanie na wysoki połysk OptiDisc™ 4x 4198 i pozostałe OptiDisc Refill 360 zł/90 zł za op. x4 Zestaw 4 opakowań krążków do polerowania OptiDisc w specjalnej cenie. Do wyboru 3 średnice i 4 gradacje nasypu. Od 80 do100 szt w opakowaniu! Hawe™ Sycamore Interdental Wedges 8x 822/05 i pozostałe Hawe™ Sycamore Interdental Wedges + 1x 826 Wedge Dispenser dozownik z klinami, 500 szt. 440 zł + dozownik z klinami za 1 zł! 590 zł Cena za 1 szt już od 0,90 zł 8x Kup 8 opakowań uzupełniających po 100 szt. w dowolnych rozmiarach – poręczny dozownik z 500 klinami otrzymasz za 1 zł! 10 | strona Stomatologia zachowawcza PROMOCJE KERR | wrzesień-październik 2023 MKT-23-1040, Rev 0, 2023, PC-MKT-REL

Zestaw zawiera 30 gumek Soft (jasnoniebieskie) lub Hard. Pro-Cup™ Gumki Pro-Cup™ zapewniają ekonomiczną aplikację past profilaktycznych, bez rozpryskiwania. Specjalne, spiralnie ułożone blaszki zewnętrzne i wewnętrzne powodują przemieszczanie pasty i śliny w kierunku krawędzi gumki. 1x 990/30 i pozostałe Pro-Cup Latch-type 99 zł Zestaw dwóch tub pasty Cleanic w dowolnych smakach w specjalnej cenie! Cleanic™ Jedyna pasta profilaktyczna, która – w trakcie jednoetapowego postępowania – gwarantuje wybitne efekty oczyszczania i polerowania i jest jednocześnie łagodna dla szkliwa i zębiny. Dostępna w 3 wersjach smakowych: mięta, zielone jabłuszko, jagoda i Light bez dodatków smakowych i barwników. 2x 3183 i pozostałe Cleanic 100 ml 160 zł Oczyszczanie Polerowanie Zachowanie się cząsteczek perlitu x2 Jednoetapowe oczyszczanie i polerowanie Cząsteczki wulkanicznego perlitu (naturalnej krzemionki) zmieniają właściwości abrazyjne w trakcie zabiegu. Czyszczenie W pierwszych sekundach działania pasta ma właściwości ścierne – skutecznie oczyszczające powierzchnię zębów. Polerowanie Po kilku sekundach pracy, pod naciskiem, cząsteczki perlitu zaokrąglają się, a pasta staje się pastą polerską zapewniającą wysoki połysk. 80 zł/op. OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU! FACEBOOK www.facebook.com/KerrPolska/ strona | 11 Profilaktyka

34 zł/kanister CaviWipes Chusteczki do dezynfekcji powierzchni nasączone płynem CaviCide. • doskonała jakość • szybkie i skuteczne działanie • wygodne w użyciu • opakowanie zawiera 160 chusteczek 1x 4731160/12 CaviWipes kanister * Badanie wykonane zgodnie z normą EN14476 przy użyciu MVA (zmodyfikowanego wirusa krowianki Ankara) jako zastępstwa odpowiadającego wirusowi otoczkowemu. CaviCide Płyn do dezynfekcji powierzchni, o skuteczności przeciwko bakteriom, grzybom i wirusom, w tym SARS-CoV-2 potwierdzonej certyfikatem. 1x 4731223 CaviCide 5 l 119 zł/5 litrów 12 | strona Profilaktyka PROMOCJE KERR | wrzesień-październik 2023 MKT-23-1040, Rev 0, 2023, PC-MKT-REL

Super-Bite™ Senso lub Endo-Bite™ Senso Zestaw uniwersalnych pozycjonerów do wykonywania zdjęć okołowierzchołkowych. • zawiera pozycjonery do zębów przednich (zielone) i bocznych (czerwone), zgodne ze wszystkimi rodzajami i rozmiarami czujników • można sterylizować w autoklawie 1x 2800 i pozostałe Super-Bite Senso Assorted Kit 1x 2900 i pozostałe Endo-Bite Senso Assorted Kit Każdy zestaw zawiera: • 2 pozycjonery do odcinka przedniego • 2 pozycjonery do odcinka tylnego • 2 elementy centrujące 719 zł/zestaw Super-Bite Senso Anterior Super-Bite Senso Posterior Endo-Bite Senso Anterior Endo-Bite Senso Posterior OptiDam Intro Kit 99 zł Umów się na BEZPŁATNE SZKOLENIE ze stosowania OptiDam w Twoim gabinecie. OptiDam + SoftClamp Trójwymiarowy, anatomiczny koferdam. 1x 5200 i pozostałe OptiDam Intro Kit Zestaw Intro Kit Posterior lub Anterior 10x OptiDam™ Posterior lub Anterior 1x anatomiczna ramka. 1x 5250 SoftClamp General Kit Zestaw zawiera 5 klamer SoftClamp General Kit 155 zł OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU! FACEBOOK www.facebook.com/KerrPolska/ strona | 13 Profilaktyka | Pozycjonery RTG

WYMIEŃ & ZYSKAJ Potrzebujesz dobrego powodu, żeby wypróbować produkty KERR? Damy Ci DWA! Aby skorzystać z promocji skontaktuj się ze swoim przedstawicielem regionalnym kerr. Oferta ograniczona czasowo – obowiązuje wyłącznie w okresie 02-31.10.2023 WYMIEŃ & ZYSKAJ 1. Oddaj nam swoje stare urządzenie do obturacji kanałów 2. Przy zakupie nowego urządzenia Kerr Elements IC w cenie 11 900 zł otrzymasz zestaw produktów Kerr o wartości 5 700 zł GRATIS ZESTAW PRODUKTÓW GRATIS

Zestaw 4 opakowań pilników Traverse w dowolnych rozmiarach w specjalnej cenie! Traverse™ Pilniki rotacyjne do drogi prowadzenia. 4x 818-2146 i pozostałe Traverse 840 zł 210 zł/opakowanie x4 TF Adaptive Pilniki do maszynowego opracowania kanałów. 7x 817-3003 i pozostałe TF Adaptive Small Procedure Pack 1225 zł 175 zł/opakowanie Zestaw 7 opakowań pilników TF Adaptive w specjalnej cenie! x7 Pilniki ręczne K-file Pilniki ze stali nierdzewnej. 3x 06062 i pozostałe K-file Opakowanie zawiera 6 szt. 37 zł/opakowanie 111 zł Zestaw 3 opakowań pilników K-File w specjalnej cenie! x3 OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU! FACEBOOK www.facebook.com/KerrPolska/ strona | 15 Endodoncja

315 zł/zestaw 579 zł/zestaw Build-It™ FR Mini-Mix Materiał do odbudowy zrębu zęba • nadaje się do bezpośredniego nakładania i nie spływa, co ułatwia aplikację, • podwójnie utwardzalny (światło- i samoutwardzanie), dla maksymalnej elastyczności, • widoczny na zdjęciach rtg, w celu łatwej identyfikacji obszarów brzeżnych. Zestaw zawiera: 4x 4 ml strzykawki z materiałem, 20 końcówek mieszających, 20 końcówek wewnątrzustnych 1x N32FA i pozostałe Build-It FR Mini-Mix (zestaw 4 strzykawek) Breeze™ Samoadhezyjny cement kompozytowy o doskonałej retencji do osadzania koron, mostów, wkładów i nakładów Zestaw zawiera: 3x 4 ml/ 7.8 g strzykawki A2, 1x 4 ml/ 7,8 g strzykawka Translucent, 1x 4 ml/ 7,8 g strzykawka Opaceous White, 1x 3 ml/ 2.5 g butelka Silane, 40 końcówek Auto-Mix, 10 końcówek wewnątrzustnych 1x N97 Breeze Intro Kit FibreKleer™ 4x TAPERED Zestaw zawiera: po 5 szt. wkładów FibreKleer 4x Tapered – o śr. 1,25 mm (czarne), 1,375 mm (fioletowe), 1,50 mm (zielone); po 1 szt. wierteł o śr. 1,25 mm, 1,375 mm, 1,50 mm 1x N83B FibreKleeer 4x 529 zł Zestaw w specjalnej cenie! 16 | strona Pentron | Spofa PROMOCJE KERR | wrzesień-październik 2023 MKT-23-1040, Rev 0, 2023, PC-MKT-REL

Procedura 1 Breeze™ Build-It™ FR FibreKleer™ 4x Opracować kanał wiertłem o odpowiedniej średnicy. Sprawdzić dopasowanie wkładu FibreKleer 4x. Przyciąć wkład FibreKleer 4x do odpowiedniej długości poza jamą ustną i oczyścić alkoholem. Nałożyć cement Breeze bezpośrednio do kanału. Natychmiast umieścić wkład FibreKleer 4x w kanale i ustabilizować. Utwardzić cement Breeze światłem lampy odczekać 4 min (samoutwardzanie). przez 40 sek. lub Wytrawić i nałożyć system wiążący przed zastosowaniem materiału do obudowy zrębu koronowego. Pobrać wycisk lub zastosować uzupełnienie tymczasowe. Opracować odbudowę narzędziami obrotowymi z chłodzeniem wodnym. Utwardzać światłem lampy przez co najmniej 40 sek. z każdej strony lub odczekać 4 min. Nałożyć i wymodelować materiał Build-It FR. Procedura 2 MONOBLOCK Build-It™ FR FibreKleer™ 4x Przyciąć wkład FibreKleer 4x do odpowiedniej długości poza jamą ustną i oczyścić alkoholem. Pokryć ściany kanału i inne łączone powierzchnie podwójnie utwardzalnym materiałem wiążącym. Utwardzać materiał światłem lampy przez 40 sek. lub odczekać 4 min. Pobrać wycisk lub zastosować uzupełnienie tymczasowe. Sprawdzić dopasowanie wkładu FibreKleer 4x. Delikatnie osuszyć dmuchawką i sączkami papierowymi. Natychmiast umieścić wkład FibreKleer4x w kanale i ustabilizować. Opracować odbudowę narzędziami obrotowymi z chłodzeniem wodnym. Opracować kanał wiertłem o odpowiedniej średnicy. Dokładnie wypłukać wytrawiacz. Nałożyć materiał Build-It FR bezpośrednio do kanału. Utwardzać światłem lampy przez co najmniej 40 sek. z każdej strony lub odczekać 4 min. Wytrawić zębinę wytrawiaczem w żelu. Sączkami papierowymi usunąć nadmiar materiału wiążącego. Nałożyć i wymodelować materiał Build-It FR. OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU! FACEBOOK www.facebook.com/KerrPolska/ strona | 17 Pentron | Spofa

WEBINAR STOM. ZACHOWAWCZA WEBINAR STOM. ZACHOWAWCZA WEBINAR STOM. ZACHOWAWCZA ROZWIJAJ SIĘ RAZEM Z KERR WEBINARY | WARSZTATY HANDS-ON | WYKŁADY MISJĄ KERR JEST WSPIERANIE DENTYSTÓW W NIEUSTANNYM ROZWOJU Zapraszamy na autorskie wykłady i warsztaty z zakresu stomatologii zachowawczej i endodoncji prowadzone przez międzynarodowej sławy ekspertów. ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ! Program każdego ze szkoleń został tak skonstruowany, aby spełnić oczekiwania zarówno początkujących stomatologów, jak i doświadczonych specjalistów. Warsztaty hands-on odbywają się w nowoczesnych centrach szkoleniowych w Europie. REJESTRACJA I DALSZE INFORMACJE NADCHODZĄCE DARMOWE WEBINARY NA ŻYWO WEBINAR ENDODONCJA 15.09.2023, GODZ. 14.00 – 15.00 Is a perfect endo enough to achieve successful treatment? Dr n. med. Maciej Mikołajczyk DDS, PhD (Polska) 27.10.2023, godz. 14.00 – 15.00 Bonding without compromise Prof. Bart Van Meerbeek DDS, PhD (Belgia) 10.11.2023, godz. 14.00 – 15.00 Single- or Multiple-visit root canal therapy? Dr. Hugo Sousa Dias DDSD (Portugalia) 24.11.2023, godz. 14.00 – 15.00 Bulk Fill composites: a 10 years clinical update Prof. Joseph Sabbagh DDS, MSc, PhD, FICD (Liban) https://www.kerrdental.com/en-eu/ dental-courses-and-events 18 | strona PROMOCJE KERR | wrzesień-październik 2023 MKT-23-1040, Rev 0, 2023, PC-MKT-REL

NADCHODZĄCE WARSZTATY HANDS-ON Dzięki nowoczesnym materiałom kompozytowym, w ciągu ostatniej dekady stomatologia stała się bardziej zachowawcza. Jednak coraz bardziej złożone plany leczenia wymagają trudniejszych technik i nowych umiejętności. Niezawodność technik adhezji oraz rosnące oczekiwania pacjentów odnośnie estetyki zmuszają dentystów do zrewidowania klasycznego podejścia do stomatologii zachowawczej. Głównym celem kursu jest kompleksowe zaprezentowanie właściwości materiałów kompozytowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowań i ograniczeń w przypadku odbudów bezpośrednich. Zostaną również szczegółowo omówione najnowsze procedury stosowane w stomatologii odtwórczej zębów żywych i po leczeniu endodontycznym. 22-23 września 2023, Praga, Czechy The Styleitaliano Conservative Advantages: The WINNER modern DENTISTRY for everybody STOM. ZACHOWAWCZA Prof. Angelo Putignano (Włochy) CENA: 699 eur (w tym VAT) Cena obejmuje udział w 2-dniowych warsztatach oraz wyżywienie (w tym kolacja dla całej grupy). Cena nie obejmuje kosztów noclegów i dojazdu. NASI WYKŁADOWCY CZEKAJĄ NA CIEBIE! SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE U PRZEDSTAWICIELI KERR Ten dwudniowy kurs praktyczny skupia się na nowych standardach leczenia endodontycznego: • najnowsze pilniki NiTi i ich zastosowanie, • irygacja czyli jak całkowicie wyeliminować bakterie z kanałów, • obrazowanie CBCT i wykorzystanie oprogramowania DTX w skomplikowanych przypadkach czyli nie lecz tego, czego nie widzisz, • wyzwania takie jak kalcyfikacja, usuwanie wkładów, kanały o skomplikowanej anatomii, • apikotomia – kiedy i jak stosować, aby zachować szczelność kanału i maksymalną ilość naturalnych tkanek. 13-14 października 2023, Zurych, Szwajcaria Re-establishing the biological order in Endodontics Prof. Philippe Sleiman (Liban) CENA: 299 eur (w tym VAT) Cena obejmuje udział w 2-dniowych warsztatach oraz wyżywienie (w tym kolacja dla całej grupy). Cena nie obejmuje kosztów noclegów i dojazdu. ENDODONCJA OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU! FACEBOOK www.facebook.com/KerrPolska/ strona | 19

Spofa Dental A.S. Przedstawicielstwo w Polsce al. Jana Pawła II 27 | 00-867 Warszawa | Polska | tel. +48 22 597 69 00 | fax: +48 22 597 69 07 | www.kerrdental.com Niniejsza broszura nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mają charakter rekomendacji. Dostępność produktów u dystrybutorów może być ograniczona. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany oferty i wycofania produktów. Niniejsza broszura ma charakter informacyjny i jest przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów z branży stomatologicznej. Przedstawiciele Kerr Polska Michał Baranowski Senior Sales Representative tel. 694 429 715 michal.baranowski@envistaco.com woj. łódzkie, mazowieckie Michał Brzoza Sales Representative tel. 606 908 574 michal.brzoza@envistaco.com woj. śląskie, małopolskie Aleksandra Chrząszcz Senior Sales Representative tel. 600 203 413 aleksandra.chrzaszcz@envistaco.com woj. podkarpackie, lubelskie (płd.), świętokrzyskie Ewelina Kobierska Senior Sales Representative tel. 695 951 280 ewelina.kobierska@envistaco.com woj. wielkopolskie, lubuskie (płd.) Joanna Lewandowska Senior Sales Representative tel. 602 648 448 joanna.lewandowska@envistaco.com woj. dolnośląskie, opolskie Kamila Pietrzak Senior Sales Representative tel. 600 203 831 kamila.pietrzak@envistaco.com woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie (zach.) Kamila Kien Sales Representative tel. 600 019 418 kamila.kien@envistaco.com woj. zachodniopomorskie, lubuskie (płn.) Krzysztof Okoński Senior Sales Representative tel. 695 951 134 krzysztof.okonski@envistaco.com woj. podlaskie, mazowieckie warmińsko-mazurskie (wsch.) Monika Wasilewska Senior Sales Representative tel. 603 113 543 monika.wasilewska@envistaco.com woj. mazowieckie, lubelskie (płn.) MKT-23-1040, Rev 0, 2023, PC-MKT-REL ©2023 Kerr Corporation. Wszelkie znaki towarowe stanowią własność Kerr Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Stomatologia zachowawcza i endodoncja

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA2MjQy