Cementy Variolink EstheticLC VariolinkEstheticDC Transparent Yelow Opaque White M ultilinkAutom ix Sam outwardzalnykom pozytdo cem entowaniazopcjąutwardzaniaświatłem : -wysokipoziom kontrastu nazdjęciach Ğg -stosowanywyłącznie razem zsam otrawiącym isam outwardzalnym Prim erem -M ultilnkPrim er (system zam knięty)przeznaczonym do kondycjonowaniatkanektwardych zębaistniejącej, kom pozytowejodbudowyzrębu -czaspracyw połączeniuzM ultilnkPrim er~2m in.w tem p.37°C -czasutwardzaniaw połączeniuzM ultilnkPrim er~5m in.w tem p.37°C -czteryróżne odcienie o różnym stopniu przezierności:Transparent(wysokaprzezierność), Yelow (wysokaprzezierność),O paque (niskaprzezierność)iW hite (średniaprzezierność) Przeznaczonydo adhezyjnego osadzaniauzupełnień pośrednich (inlay,onlay,korony, m ostyorazwkładów koronowo-korzeniowych)wykonanychz: -m etalu im etaloceram iki -uzupełnień całoceram icznych (szczególnieopakerowego tlenku cyrkonu), ale równieżceram ikidwukrzem owolitowejorazceram ikiszklanej -kom pozytuikom pozytuwzm ocnionego włóknem szklanym strzykawkasam om ieszającatypu autom ix9 g, dostępne koloryTransparent,Yelow,Opaque,W hite M ultilnkPrim erA+B –butelki2x3g Estetyczny,światłoutwardzalnycem entkom pozytowy: -wysokipoziom kontrastu nazdjęciach Ğg -im ponującaestetyka-efektkolorystycznydziękiskoordynowanejgam ie odcieni„Eěect“ -niezawodnastabilnośćodcieninawetw przypadkuwystawieniam ateriałunaintensywneświatłolub wilgoć -glicerynowe pastyprzym iarkowe „Try-in“do kontroliefektu estetycznego po zacem entowaniu -czasutwardzaniaprzyintensywnościświatła ≥ 1,000m W /cm2 ~10sekund (nasegm ent) -odcień „Neutral”wykazuje najwyższypoziom przezierności dlatego um ożliwianeutralne kolorystycznie osadzanie uzupełnienia;odcienie „Light”i„Light+”stopniowo rozjaśniają, „W arm ”i„W arm +”stopniowo przyciem niającem entowaneuzupełnienia Przeznaczonydo cem entowaniauzupełnień protetycznych wykonanych z: ceram ikiszklanej,dwukrzem owolitowejikom pozytu (inlay,onlay,licówki) o grubościuzupełnień < 2m m iwystarczającejtranslucencjim ateriału (IPSe.m axHT). strzykawka2g,dostępne koloryLight,Light+,Neutral,W arm ,W arm + pastypróbne „try-in“-strzykawka 1.7g Estetyczny,dualnie wiążącycem entkom pozytowy: -wysokipoziom kontrastu nazdjęciach Ğg ułatwiawykrywanie nadm iarów cem entu -im ponującaestetyka-efektkolorystycznydziękiskoordynowanejgam ie odcieni„Eěect“ -brakzastosowaniaam inczwaĞorzędowychw system ieDC (brakprzebarwieńcem entu) -doskonałasiłałączeniatlenku cyrkonu,m etaliszlachetnych inieszlachetnych,dziękiprim erowiM onobond Plus -niezawodnasiłałączeniado tkanekprzyużyciu różnych generacjisystem ów łączących (system otwaĞy) -glicerynowe pastyprzym iarkowe „Try-in“do kontroliefektu estetycznego po cem entowaniu -bardzodobraodpornośćnaścieranieidoskonałaszczelnośćbrzeżnacem entowanejkrawędziuzupełnienia -łatwośćusuwanianadm iarów powstępnym utwardzeniucem entu (program PreCure-900m W /cm2 lam pyBluephasePowerCure) -czaspracy~ 5 m in.w tem p.23°C/2m in.w tem p.37°C -czaswiązania~ 8 m in.w tem p.23°C/4 m in.w tem p.37°C (włączającczaspracy) Przeznaczonydo cem entowaniauzupełnień protetycznych wykonanych zceram ikiszklanej, dwukrzem owolitowejikom pozytu (inlay,onlay,koronyczęściowe icałkowite,m osty). Koronywykonanezceram ikiopakerowej(nieprzeziernej,np.ztlenkucyrkonu)m ogąbyć cem entowane tylko,jeślisystem łączącyjestosobno utwardzanyświatłem lam py polim eryzacyjnej. strzykawka5 g,dostępne koloryLight,Light+,Neutral,W arm ,W arm + strzykawka9 g,dostępne koloryLight,Neutral,W arm pastypróbne „try-in“-strzykawka 1.7g Light+ Light Neutral Warm Warm+

ZirCAD Cem ent SpeedCEM Plus Cem entglasjonom erowym odyf ikowanyżywicą: -chem outwardzalny,zwysokim poziom em kontrastu nazdjęciach Ğg -zapewniaciągłeuwalnianief luoru -nie wym agaprim eraaniwytrawiacza -doskonałatolerancjanawilgoć -czaspracy~2m inutyw tem p.230C,czaswiązania~4.5m inuty(po osadzeniuuzupełnieniaw ustach) Przeznaczonydo cem entowania:uzupełnień ztlenku cyrkonu (korony,m osty) lub napodbudowiezm etalu (inlay,onlay,korony,m osty) orazwkładów koronowo-korzeniowych (m etalowych,ceram icznych izwłókień szklanych). strzykawkawka sam om ieszająca typu autom ix8.5 g dostępnyjedenkolorzbliżonydoA2 Sam oadhezyjnycem entkom pozytowy,zopcjąpolim eryzacjiświatłem ; -chem outwardzalny,zwysokim poziom em kontrastu nazdjęciach Ğg -nie wym agastosowaniadodatkowych system ów łączących aniprim erów -wysokasiławiązaniado zębinyicyrkonudziękifunkcyjnem um onom erowi10-M DP -łatwośćusuwanianadm iarów po wstępnym utwardzeniutechniką1/4 -czaspracy~ 2m inutyw tem p.23°C,czaswiązania~ 6 m inut(włączającczaspracy) Przeznaczonydo cem entowanianazębachnaturalnychuzupełnieńz: tlenku cyrkonu (korony,m osty,wkłady);zm etalu im etalo-ceram iki (inlay,onlay,korony,m osty,w kłady); dwukrzem ianu litu (korony,m osty)orazwkładów zwłókien szklanych. Przeznaczonydo cem entowaniakoron im ostów nałącznikach im plantów wykonanych z:tlenku cyrkonu,m etalu (np.tytanu)idwukrzem ianu litu. strzykawkasam om ieszającatypu autom ix9 g, dostępne kolory:Transparent,Yelow,Opaque Yelow Opaque Transparent M ultilinkHybrid Abutm ent Chem outwardzalnycem entkom pozytowy: -optym alnaestetykauzupełnieniazewzględunawysokąopakerowość -wysokie siływiązaniaposzczególnych składowych uzupełnienia -w połączeniuzprim erem M onobond Pluszapewniawysokąsiłęwiązaniapom iędzy strukturąwykonanązdwukrzem ianulitulub tlenkucyrkonudo bazy tytanowej -w połączeniuzSR Connectjestodpowiednido łączeniakoronytym czasoiwej wykonanejzPM M A lub Telio CAD -czaspracy~ 2m inutyw tem p.23°C,czasutwardzania~ 7m inut(włączającczaspracy) Przeznaczonydo ostatecznego,zewnątrzustnego cem entowanianastałe uzupełnieńwykonanychzdwukrzem ianulitu,tlenkucyrkonuiPM M A. Uzupełnieniacem entowanenabazachim plantologicznych (ztytanu lub stopów tytanu),do osadzeniahybrydowych łączników im plantologicznych lub hybrydowych koron. sam om ieszającastrzykawkatypu autom ix9 g, dostępnykoloro wysokim poziom ieopakerowościHO 0(HighOpacity)

Adhese UniversalVivaPen Uniwersalny,jednoskładnikowy,światłoutwardzalnysystem łączącyVIgeneracjidostępny w wydajnym aplikatorze VivaPen® -stosowanyw procedurachbezpośredniego ipośredniego łączenia,wewszystkich protokołach trawianiatkanek -niezawodne łączenie,niezwykle wysokie waĞościsiładhezyjnych (> 25 M Pa) do szkliwaido zębiny,niezależnie od zastosowanego protokołu trawianiatkaneklub warunków wilgotnościnapowierzchnizęba -m inim alne ryzyko wystąpienianadwrażliwościpozabiegowejw warunkach zbytm okrej lub przesuszonejpowierzchnizębiny,bezkoniecznościstosowaniaoddzielnego środkaodczulającego -szybkaikontrolowanaaplikacjabezpośrednio w jam ie ustnejpacjenta -do czterech razywięcejaplikacjiw przeliczeniu na1m lsystem u łaczącego,w porównaniu zkonwencjonalnym ibutelkam i -m ałagrubośćwarstwy(ok.10μm )po utwardzeniubonduświatłem zapewniaprecyzyjne dopasowanieuzupełnieńpośrednichpodczasprocesucem entowania -szybkie iniezawodne utwardzanie światłem w zaledwie 5sekund (przynatężeniu światła2000 m W /cm2)lam pąBluephasePowerCure Zastosowanie: -światłoutwardzalnebezpośrednieuzupełnieniakom pozytowe ikom pom erowe -bezpośrednieodbudowyzrębuzapom ocąkom pozytów światłoutwardzalnych,sam outwardzalnych ipodwójnie utwardzalnych -naprawapękniętychuzupełnieńkom pozytowychikom pom erowych -odczulanie nadwrażliwych okolicszyjkizęba -uszczelnianieprzygotowanychpowierzchnizębów przed tym czasowym / stałym cem entowaniem uzupełnieńpośrednich -adhezyjnecem entowanieuzupełnieńpośrednichzapom ocąświatłoutwardzalnych ipodwójnieutwardzalnychkom pozytów -prim erdo uzupełnieńfrezowanychzbloków kom pozytowychTetricCAD -kom patybilnyzcem entem kom pozytowym VariolinkEstheticLC/DC dostępnyw aplikatorzeVivaPen2m l Adhese UniversalDC Podwójnie wiążący,jednoskładnikowysystem łączącydo szkliwa izębiny,kom patybilnyze wszystkim i technikam itrawienia tkanek(Self-Etch,Selective Enam el-Etch,Total-Etch) O bszaryzastosowaniaobejm ują: -adhezyjnecem entowanieuzupełnieńpośrednich -wykonywanieuzupełnieńbezpośrednichiodbudowazrębuzębów -uszczelnianie zębiny,odwrażliwianie powierzchnizębiny,natychm istowe uszczelnianie zębiny(IDS) Trybypracy(szczegóły:patrzInstrukcja stosowania Adhese UniversalDC): -tryb sam outwardzaniaAdhese UniversalDC (bezutwardzaniaświatłem ) -tryb utwardzaniaświatłem przyintensywnościświatła500-1400 m W /cm2 -tryb utwardzania3sCure-światłem lam pyBluephase®PowerCure Dostępnyw jednostkach Free Stand®Single Dose.Aplikatorpokrytyjestkoinicjatoram i niezbędnym ido reakcjisam outwardzania. Inicjatoribazabondu sąm ieszane razem przezzanurzenie aplikatoraw płynie Adhese UniversalDC. Aplikatorysądostępnew dwóch różnych rozm iarach: a)Regularny-do ubytków,preparacjipod koronyitp. b)M ałe/endo -do kanałów korzeniowychim ikropreparacji dostępnyw zestawie 1x25 szt.aplikatorów

Jeślim aszpytania dotyczące wyboruodpowiedniego cem entu skontaktujsię znaszym Konsultantem . Zapiszsiędo naszego newsleġera, żebybyćnabieżąco zprom ocjam i, inform acjam iproduktowym i iszkoleniam i! M onobond Etch& Prim e M onobond Plus Ivoclean Sam otrawiący,jednoskładnikowyPrim erceram icznydo ceram ikiszklanej: -pierwszynaświecie jednoskładnikowyceram icznyPrim er,któryum ożliwiawytrawianie isilanizację powierzchniceram ikiszklanejw jednym kroku -trawieniepowierzchniłączeniauzupełnień kwasem f luorowodorowym niejestjużkonieczne -usuwazanieczyszczeniabiałkowezpowierzchniuzupełnieńpośrednich -trwałe,stabilne wiązanie dziękisystem owikondycjonowania isilanizacjiceram iki zkom ponentąszklaną butelka5g Uniwersalny,jednoskładnikowyPrim er(silan)dlawszystkich rodzajów m ateriałów do wykonania uzupełnień protetycznych stałych: -klinicznie sprawdzony,zapewniawiarygodnąsiłę wiązaniado uzupełnień wykonanych ztlenku cyrkonu iceram ikiszklanej -dziękispecjalnie opatentowanejkom binacjim onom erów adhezyjnych zapewnia równieżtrwałe wiązanie zm etalam inieszlachetnym i stopam im etaliszlachetnych -trzyróżne funkcjonalne m etakrylany–m etakrylan silanu,fosforan m etakrylanu isiarczekm etakrylanu -do wszystkichtypów m ateriałów do odbudowypośredniej(ceram ikaszklanaitlenkowa, m etal,kom pozyty,kom pozytywzm ocnionewłóknem ) butelka5g Uniwersalnapastaczyszczącaodpowiedniado zewnątrzustnego,nieabrazyjnego oczyszczania powierzchniuzupełnień protetycznych po wewnątrzustnejprzym iarce: -skutecznie usuwazanieczyszczeniabiałkowe (krew lub ślina)zkażdejpowierzchnicem entowanego uzupełnienia,niezależnie od m ateriału zktórego zostało wykonane -pom agaosiągnąćwiarygodnewynikicem entowaniaadhezyjnego -realna alternatywa dla alkoholu lub eteru (rozpuszczalników do tłuszczy)do oczyszczania powierzchniłączeniauzupełnieńpośrednich butelka5g Dualniewiążący,dwuskładnikowykom pozytdo odbudowyrdzenia(zrębuzęba): -zawieraf luoridajewysokipoziom kontrastu nazdjęciach Ğg -utwardzanychem icznie bezużyciaświatła -opcjonalneutwardzanieświatłem ~10sekprzyintensywności światła ≥ 1,000m W /cm2 (ekspozycja od powierzchniokluzyjnej) -czaspracyod 90do 120sek.w tem p.37°C -czaswiązania~ 4-5 m in.(jeśliutwardzanie światłem nie jeststosowane) -odcienienieLight(A1/B1),M edium (A2/A3)iW hite(dcieniezębinowe) sąszczególnieodpowiedniedo stosowaniapod uzupełnieniacałoceram iczne, Bluejestzalecanydo stosowaniapod koronym etalowelub porcelanowełączonezm etalem Przeznaczonydo odbudowyzrębuzębów żywychim aĞwychorazadhezyjnego cem entowania wkładów endodontycznych (postów)wzm ocnionych włóknem szklanym strzykawka 10 g/50 g dostępne koloryLight(A1,A2),M edium (A2,A3),W hite,Blue M ulticore Flow

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA2MjQy