Logo Meditrans
loader

Regulamin Akcji Promocyjnej „PrimaDent Endo Irrigation. 100% dla Ciebie.”

Regulamin Akcji Promocyjnej
„PrimaDent Endo Irrigation. 100% dla Ciebie.”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej (dalej również: „Promocja”) „PrimaDent Endo Irrigation. 100% dla Ciebie.” jest Meditrans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394199, kapitał zakładowy 3 312 000 PLN, NIP 6572896029, zwany dalej Organizatorem.
 2. Akcja promocyjna objęta niniejszym Regulaminem rozpoczyna się w dniu 15.06.2020 i trwa do chwili wyczerpania przeznaczonych do promocji 100 opakowań produktu.
 3. Celem niniejszej Akcji jest promocja i rozpowszechnianie nowego produktu marki Primadent: PrimaDent Endo Irrigation, jak również pozyskanie opinii o produkcie od jego użytkowników.
 4. Akcja promocyjna obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia trwania Akcji Promocyjnej. Ewentualne ogłoszenie zmian lub daty zakończenia bądź przedłużenia Promocji nastąpi za pośrednictwem strony internetowej meditrans.pl

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej jest dobrowolne. Uczestnikami promocji mogą być gabinety stomatologiczne, których miejscem prowadzenia działalności gospodarczej jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, reprezentowane przez właścicieli lub pracowników tych gabinetów.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest polubienie w serwisie społecznościowym Facebook strony (fanpage) Meditrans: https://www.facebook.com/MeditransZaopatrzenieStomatologiczne oraz wypełnienie Formularza Uczestnictwa oraz zaakceptowanie Regulaminu Akcji Promocyjnej i pozostałych zgód marketingowych.
 3. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz. Kryterium identyfikującym uczestnika – gabinet stomatologiczny jest NIP tego podmiotu.
 4. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Akcji Promocyjnej w dowolnym momencie trwania Promocji w przypadku podania przez niego informacji nieprawdziwych, w szczególności dotyczących danych osobowych  i podatkowych Uczestnika.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Akcji Promocyjnej w dowolnym momencie trwania Promocji, gdy Uczestnik działa na szkodę Organizatora lub Promocji, w szczególności działania niezgodnego z regulaminem akcji promocyjnej „PrimaDent Endo Irrigation. 100% dla Ciebie.”.

ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Promocją są objęte produkty marki PrimaDent: PrimaDent Endo Irrigation.
 2. Pierwsze 100 osób, które polubi w serwisie społecznościowym Facebook stronę (fanpage) Meditrans: https://www.facebook.com/MeditransZaopatrzenieStomatologiczne oraz wypełni Formularz Uczestnictwa oraz zaakceptuje Regulamin Akcji Promocyjnej i zgody marketingowe, otrzyma 1 opakowanie igieł PrimaDent za 1zł brutto wraz z dokumentem sprzedaży faktura VAT.
 3. Produkt objęty promocją: 1 opakowanie PrimaDent Endo Irrigation 0,3x25mm 1-otworowe zawiera 100 sztuk sterylnych, jednorazowych igieł do płukania kanałów zębowych.
 4. Podstawą otrzymania produktu PrimaDent Endo Irrigation w Akcji Promocyjnej jest poprawne wypełnienie Formularza dostępnego na www.meditrans.pl, zaakceptowanie Regulaminu Akcji Promocyjnej oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Akcji Promocyjnej, jak również po zakończeniu promocji w celach marketingowych.
 5. Wszelkie pytania dotyczące Akcji Promocyjnej można kierować na adres mailowy: kamila.gonciarz@meditrans.pl
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w procesie wysyłania i dostarczenia przesyłki, wynikające z przekazania przez Uczestnika nieprawidłowych danych.

 

ZASADY PRZEKAZANIA PRODUKTU PROMOCYJNEGO

 1. Osoby, którym zostanie przyznany produkt promocyjny, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Regulaminie, zostanie o tym fakcie poinformowany drogą mailową, na adres podany w Formularzu uczestnictwa.
 2. Produkt promocyjny będzie wysyłany przesyłką kurierską na adres podany w Formularzu zamówienia w terminie do 14 dni od zakończenia Akcji Promocyjnej.
 3. Do przesyłki zostanie dołączona Faktura VAT, na kwotę 1zł brutto.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanej Akcji Promocyjnej, mogą być składane w formie pisemnej na adres Organizatora: Meditrans sp. z o.o. sp. k. ul. Kielecka 13, 26-026 Bilcza, przez cały czas trwania Promocji oraz w ciągu 30 dni roboczych od daty jej zakończenia. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny adres reklamującego, jak również opis i przyczynę reklamacji oraz powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Organizatora.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika, ani za wpływ innych czynników uniemożliwiających wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Akcji Promocyjnej wchodzi w życie z dniem 15.06.2020r. i obowiązuje w czasie trwania Promocji
 2. Regulamin Akcji Promocyjnej będzie do wglądu przez cały czas jej trwania na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Przystąpienie do udziału w Promocji jest równoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu oraz jego akceptacją.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej są przetwarzane w celu zorganizowania Promocji i przekazania produktu promocyjnego Zwycięzcom, jak również po zakończeniu promocji w celach marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany adres e-mail oraz poprzez kontakt telefoniczny. Podanie danych ma charakter dobrowolny.
 5. Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Organizator Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia organizacji Akcji Promocyjnej w każdym czasie i bez podania przyczyny.

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Organizator Akcji Promocyjnej opublikuje informację na stronie internetowej www.meditrans.pl.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

 

 

Skontaktuj się z nami


Dzielimy się naszą wiedzą, rozwiewamy wątpliwości i wskazujemy alternatywy, pomagamy w poszukiwaniu właściwych rozwiązań.

Zapraszamy do kontaktu.

phone

Centrum zamówień
telefonicznych

Przejdź do działu Zadzwoń do nas
pointer

Przedstawiciele
terenowi Meditrans

Mapa przedstawicieli

Witamy na www.meditrans.pl

Strona prezentuje wyroby medyczne, do których dostęp mogą mieć tylko profesjonalni użytkownicy.

Oświadczam, że jestem specjalistą w dziedzinie stomatologii lub osobą związaną zawodowo z branżą dentystyczną.

 

Jestem specjalistą